Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ 
 
Тук ще откриете Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ВИКТОРИЯ АРЕНА ООД“ услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.dostavka.victoria.bg ” („Общите условия”) и урежда всички отношения между „ВИКТОРИЯ АРЕНА ООД“ и всеки един от потребителите на уебсайта www.dostavka.victoria.bg
 
І. ДЕФИНИЦИИ 
 
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и наименования ще имат следното значение: 

1.1. “Victoria“ означава „Виктория Арена” ООД, с ЕИК 200115015, със седалище, адрес на управление и кореспонденция София, Бул.България 118, ет.1, Офис 1-11, което предоставя услугите, които са предмет на тези Общи условия.
1.2. „Потребител“ означава всяко физическо лице над 18 години, което използва предоставените услуги от Кол Центъра или Сайта/Мобилното приложение по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това.
1.3. „Продукти“ означава всички продукти, в това число пици, салати, сосове, безалкохолни напитки, ниско алкохолни и спиртни напитки, суши, комбо и сет менюта, промоционални менюта и пакети и десерти, предлагани за продажба от Victoria към съответен момент посредством Сайта/Мобилното приложение/Кол Център, които са част от менюто на Victoria, публикувано на Сайта/Мобилното приложение;
1.4. „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Victoria посредством Сайта/ Мобилното приложение/Кол Център към даден момент, включително продажбата и доставката на Продукти.
1.5. „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) www.dostavka.victoria.bg, посредством, който на Потребителите се предоставя възможност, при наличие на интернет, за поръчка и доставка на Продукти от Victoria.
1.5. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 
1.7. „Мобилно приложение” означава специализирано приложение за мобилни устройства с наименование Victoria Delivery, чрез което Потребителят, при наличие на свързаност с Интернет, може да прави поръчки за покупка и доставка на Продукти от Victoria.
1.8. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 
1.9. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
1.10. „Потребителски профил” е обособена част в dostavka.victoria.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от dostavka.victoria.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др. 

1.11. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в dostavka.victoria.bg. 

1.12. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия в dostavka.victoria.bg. 

1.13. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
1.14. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 

1.15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 


 
 ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
2.1. Victoria, чрез Уебсайта dostavka.victoria.bg предоставя при наличие на интернет свързаност и в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 
2.2. Част от Услугите на Уебсайта dostavka.victoria.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация, но при спазване на настоящите Общи условия.

2.3. Използването на част от Услугите на Сайта dostavka.victoria.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. 
2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и dostavka.victoria.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Сайта www.dostavka.victoria.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта dostavka.victoria.bg. 
 
ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
 
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта dostavka.victoria.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта dostavka.victoria.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2. 
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://dostavka.victoria.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта dostavka.victoria.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта dostavka.victoria.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта dostavka.victoria.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта dostavka.victoria.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 
3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата dostavka.victoria.bg. 
3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на dostavka.victoria.bg и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. 
3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от dostavka.victoria.bg услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на dostavka.victoria.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. 
3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, dostavka.victoria.bg има право да откаже регистрацията. 
3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, dostavka.victoria.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
 
ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 
 
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3. 
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. dostavka.victoria.bg не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно dostavka.victoria.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им. 
4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта dostavka.victoria.bg, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на dostavka.victoria.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на dostavka.victoria.bg, да управлява разположено от него на сървър на dostavka.victoria.bg Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в dostavka.victoria.bg и др. 
4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта dostavka.victoria.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга. 
4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). dostavka.victoria.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.
 
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1. 
5.2. Договорът се сключва на български език. 
5.3. Договорът има действие: 
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.; 
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 
 
VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
 
6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Victoria. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 
6.2. При извършване на промени в Общите условия, Victoria ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта dostavka.victoria.bg. Victoria предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Victoria, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Victoria, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Victoria за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта dostavka.victoria.bg, при което Victoria има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. 
 
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Victoria услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта dostavka.victoria.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Victoria. 
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Victoria услуги да не зарежда, разполага на сървър на Victoria и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: 
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 
в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; 
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; 
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; 
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; 
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; 
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Victoria услуги: 
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
б. да уведомява незабавно Victoria за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
в. да не се представя за друго лице; 
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни). 
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Victoria Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта dostavka.victoria.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Victoria спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. 
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта dostavka.victoria.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от dostavka.victoria.bg услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта dostavka.victoria.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 
 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА VICTORIA
 
8.1. Victoria се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 
Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на VICTORIA DELIVERY 
Victoria се ангажираме да доставим поръчката Ви до 75 мин., при липса на Форсмажорни обстоятелства или препятствия, които не можем да преодолеем.
При висока натовареност, водеща до временно затруднение за Victoria да спази посоченото време за доставка в района, където се намира адреса за доставка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Victoria има право да откаже приемането на поръчката, като уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчката му не може да бъде приета.
Victoria си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.
8.1.1. Цена за доставка по градове
 
гр. София -  цена на доставка е 4.49 лв. 
гр. Пловдив - цена на доставка е 4.49 лв. 
гр.Банско - цена на доставка е 4.49 лв. 
к.к. Боровец - цена на доставка е 4.49 лв. 
8.1.2. Минималната стойност на поръчка по градове и квартали:
Минималната стойност на поръчка е 15 лв, без включена цена за доставка, във всички квартали и градове, с изключение на следните:
гр. София:
Бистрица - 40 лв
двореца Врана - 40 лв
Врана - Лозен - Триъгълника  - 40лв 
Герман - 40 лв
Лозен - 40 лв
Панчарево - 40 лв
в.з. Кокалянски ханчета - 50 лв
гр. Банско:
Баня - 50 лв
Добринище - 50 лв
Парк хотел Мурите - 50 лв
Пирин Голф - 50 кв
Разлог - 50 лв
к-с Реденка - 50 лв
Хотел Корнелия - 50 лв
к.к. Боровец:
Говедарци, Мала църква и Маджаре – 80 лв
Хижа Шумница – 30 лв
Самоков – 50 лв
Радуил – 50 лв
Марица – 60 лв
Долна баня – 80 лв
Бели Искър – 50 лв
 
8.1.3. Консумативи
За всяка поръчана основна порция се полага по един безплатен прибор и безплатна кутия. При поръчка на порция суши се полага един безплатен комплект клечки за суши, ако желаете допълнително прибори или клечки е необходимо да ги заплатите.Комплект пластмасови прибори (вилица, нож и лъжица) е на цена 0,20 лв, комплект клечки за суши е на цена 0,20 лв. При желание от страна на клиент за отделна кутия, допълнителният консуматив е на цена 0.49 лв.
8.1.4. Victoria гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на 2 (два) часа, считано от момента на поръчката. Поради тази причина, Victoria препоръчва да консумирате доставените Ви продукти в рамките на посочения по-горе срок. След този срок Victoria не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените от нас продукти.
 

8.1.5. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За Вашата рекламация е необходимо да ни уведомите в рамките на 30 мин., считано от часа на предаване на поръчката Ви, като уведомлението се счита за подадено, чрез обаждане по телефона на националния Център за приемане на поръчки с номер 02 911 00. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след този срок Victoria не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
Разговорите към телефон 02 911 00 се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.
8.1.6. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна Ви предлагаме следните възможности за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията, вида и естеството на проблема: 

- Ако продуктът е пица, основно ястие, салата, бургер или тортила, детско меню, десерт, скара, предястие, сос, добавка към суши, гарнитура, напитка или хлебче ние ще Ви го заменим с нов, по-възможно най-бързия начин в рамките на същия ден или ще Ви предоставим ваучер, от който ще можете да се възползвате при следваща Ваша поръчка, който ще се равнява на стойността на сгрешения продукт. 
Ваучерът не може да бъде комбиниран с друг вид отстъпка. 
Ваучерът се използва за плащане на цялата поръчка или част от нея. 
Ваучерът се ползва еднократно, като не може да се ползва за плащане на две или повече поръчки.
Ваучерът се предоставя за период от един месец ( 30- календарни дни) след получаването му.

8.1.7. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни, в количество, не по-малко от две трети от доставеното. От друга страна, ако клиентът  е изхвърлил поръчката или върне по-малко от две трети от предоставеното му количество, Victoria не поема отговорност за компенсация.
8.1.8. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Поръчки над 100 лева изискват повече време за приготвяне и поради тази причина се налага удължаване времето на доставка. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. 
8.1.9. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия. 
8.2. Victoria няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Victoria няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите. 
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Victoria съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на dostavka.victoria.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Victoria или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 
8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, Victoria има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.
8.5. Victoria има правото да поставя на всяка от страниците на  dostavka.victoria.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Victoria или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Victoria. Victoria не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта dostavka.victoria.bg 
8.6. При активиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възможността за предлагане на рекламно място на блог, Victoria има право, но не и задължение, по своя преценка да поставя на него материали по т. 8.5. В случай, че такива материали бъдат разположени на блога, Victoria се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ ...... % от получените от тази реклама приходи. 
8.7. Victoria има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от Victoria. 
8.8. Victoria има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 
8.9. Victoria няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта dostavka.victoria.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал. 
8.10. Victoria има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Victoria или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. 
8.11. Victoria си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта dostavka.victoria.bg, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил. 
 
IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
 
9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта dostavka.victoria.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Victoria неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Victoria, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. 
9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Victoria, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Victoria или друг ПОТРЕБИТЕЛ. 
9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта dostavka.victoria.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Victoria или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Victoria и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
9.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Victoria в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Victoria. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Victoria по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия. 
 
Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 
 
10.1. Victoria полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Victoria не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди. 
10.3. Victoria не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Victoria, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 
10.4. Victoria не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Victoria, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Victoria. 
10.5. Victoria не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 
10.6. Victoria не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта dostavka.victoria.bg. 
10.7. Страните приемат, че Victoria не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Victoria с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Victoria предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите. 
10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта dostavka.victoria.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Victoria грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Victoria за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 
10.9. Victoria не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Victoria, независимо дали е дало или не съгласие за това. 
ХІ. ПРАВА НА Victoria В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ 
11.1. Victoria има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Victoria, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта dostavki.victoria.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. 
11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Victoria има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане. 
11.3. Victoria има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Victoria ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Victoria има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 
11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта dostavka.victoria.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Victoria има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. 
11.5. В горните случаи Victoria не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

 
ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 


12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Victoria и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Victoria Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 
12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Victoria за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия. 
12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Victoria и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно. 
12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 
ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 


13.1. Victoria има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електонна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта dostavki.victoria.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия. 
13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Victoria. 
13.3. Фирма „ВИКТОРИЯ АРЕНА” ООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни. Victoria полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
13.4. Victoria полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица. 
13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Victoria ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
13.6. Victoria събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Victoria. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Victoria. 
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Victoria на посочените адрес или emai за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 
13.8. Victoria се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент; 
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Victoria; 
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Victoria за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите; 
д/ други посочени в закона случаи. 
13.9. При използване на Уебсайта dostavki.victoria.bg, Victoria има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Victoria във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Victoria и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта dostavki.victoria.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Victoria съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. 
13.10. Victoria има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. 

 
ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 


14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
а/ преустановяване на дейността на Victoria или прекратяване на поддържането на Уебсайта dostavki.victoria.bg; 
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 
в/ други предвидени в закона случаи. 
14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Victoria има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Victoria не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Victoria, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

 
ХV   ПОЛИТИКА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГРАМАЖИ НА ЯСТИЯ И СУШИ      
15.1     Обявените грамажи на ястията в сайта са за единична порция, в това число включва основния продукт и прилежащата гарнитура на всяко ястие.
15.2     Обявените грамажи на Суши ястията в сайта са за единична порция, в това число включва основния Суши продукт и прилежащите към него Соев сос и Уасаби.

 
ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 


16.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта dostavki.victoria.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
16.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Victoria е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Victoria. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Victoria, дори ако не е било получено. 
16.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
16.4. Уебсайтът dostavki.victoria.bg се поддържа от Victoria посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Victoria не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта dostavki.victoria.bg извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 
16.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
16.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд. 

Според действащата законодателна система продажбата на алкохол и цигари е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на доставчика по време на финализиране и предаване на направената поръчка, клиентът се задължава да удостовери и покаже личната си карта. 
В случай, че клиентът е лице под 18-годишна възраст, алкохол или цигари няма да бъдат предадени и ще бъдат върнати в обслужващо зоната за доставка заведение. 

В случай, че клиент желае да откаже направена поръчка,това може да стане в рамките на 3 минути след приеманието й, и отказът може да бъде удовлетворен, след позвъняване на 02 911 00. При отказ от страна на клиент след 3-тата минута същият се добавя в база данни „Черен списък” – списък от клиенти, чиито поръчки няма да бъдат изпълнявани. 

ХVII. ОТСТЪПКИ

17.1 Всеки новорегистрирал се потребител на нашия Уебсайт при завършена първа поръчка получава 30 % отстъпка за втората си поръчка, която трябва да бъде направена с опция „ДОСТАВКА“.
При опция „ВЗЕМИ ОТ МЯСТО“ всеки получава 15 % отстъпка.

Двете отстъпки не могат да се комбинират.


Настоящите Общи условия са приети от „ВИКТОРИЯ АРЕНА” ООД“ на 01.08.2022 г. и влизат в сила от 15.08.2022 г.